Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ / Α' ΤΑΞΗ

 ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2015


Η ύλη του μαθήματος των Αγγλικών (προχωρημένοι) της Α' τάξης  για τη γραπτή εξέταση είναι η εξής:


STUDENT’S BOOK : pages  8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32(must/ mustn’t/ don’t have to), 35, 36, 37, 38, 39, 41
WORKBOOK : pages 2, 3, 4, 10, 16, 17, 23, 30, 31, 33, 38, 39
GRAMMAR : pages 159-169 :  to be, have got, plural nouns, there is/there are,  Present Simple, Adverbs of Frequency, WH-Questions, Present Continuous,
Present Continuous Vs. Present Simple, Action Vs. State Verbs, Nouns and Quantifiers, Modals (may/might/must/mustn’t/should/ shouldn’t/don’t have to),
Making Comparisons, Past Simple(to be, regular verbs, irregular verbs), Past Continuous

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου