Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Άλλαξαν οι όροι για την πραγματοποίηση κάθε σχολικής εκδρομής, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, από τις 6 Μαρτίου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017). Ειδικότερα για το γυμνάσιο οι βασικές προϋποθέσεις των εκδρομών και των μετακινήσεων των μαθητών έχουν ως εξής:


Προϋποθέσεις

Οι εκδρομές οργανώνονται από το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή και έχουν στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση εκδρομής, με μεταφορικό μέσο, είναι η έγκρισή της από τον Σύλλογο διδασκόντων  στην οποία αιτιολογείται  ο σκοπός  και η επιλογή του τόπου προορισμού. Χρειάζεται και η  συναίνεση ή όχι του γονέα ή του κηδεμόνα του μαθητή που γίνεται με υπεύθυνη δήλωση την οποία καταθέτει στον Διευθυντή αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. Προηγουμένως δε, έχει ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής-μετακίνησης και συμφωνεί για την πιστή τήρησή του, καθώς και για τις υποχρεώσεις των μαθητών.
Μια εκδρομή πραγματοποιείται εφόσον συμμετέχει το 70% (στην Βουλή το ποσοστό είναι 50%) των μαθητών που πρέπει να λάβουν μέρος. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στις εκδρομές παραμένουν στο σχολείο και μετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες που ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων. 
Εκδρομές πραγματοποιούνται μέχρι δέκα (10) μέρες πριν την λήξη του διδακτικού έτους. 
Στην περίπτωση που μαθητής έχει πρόβλημα υγείας πρέπει να αναφερθεί στην δήλωση του γονέα: α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει ο μαθητής (και να ελεγχθεί το απόθεμα για τη διάρκεια της εκδρομής) β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού.
Στις εκδρομές μπορούν να μετέχουν έως και δύο (2) μέλη του Συλλόγου των Γονέων, με δική τους δαπάνη, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, οι οποίοι δεν υποκαθιστούν τους συνοδούς καθηγητές.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Είναι η μετάβαση όλων των μαθητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σχολείο. Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου,  δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) στη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα. Στην μετακίνηση που είναι πεζή είναι υποχρεωτική η συμμετοχή. Οι απουσιάζοντες χρεώνονται με το σύνολο των απουσιών της ημέρας. Στην μετακίνηση που γίνεται με μεταφορικό μέσον ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους μαθητές οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Σε περίπτωση που επιλέγονται οργανωμένοι χώροι όπως αθλητικά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές κατασκηνώσεις πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την υποδοχή μαθητών.  Η επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία εκδρομών, αλλά αποτελεί ανεξάρτητο πρόγραμμα.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας πραγματοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις γίνονται και στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος. Μπορεί να πραγματοποιείται στο εσωτερικό μία (1) εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Γυμνασίου, Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων μπορεί να είναι διαθεματικό και να συνδέεται με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και διδακτικές ενότητες περισσότερων του ενός μαθημάτων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννιά (9) ανά τάξη ή τμήμα, με διάρκεια μίας ή περισσότερων διδακτικών ωρών, εντός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, κατά την κρίση του Διευθυντή.
Οι διδακτικές επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και χρειάζονται επιπλέον, αιτιολογημένη εισήγηση του εκπαιδευτικού που την προτείνει.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι μετακινήσεις αυτές των μαθητών Γυμνασίου μπορούν να πραγματοποιούνται εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εντός ορίων της οικείας Διεύθυνσης, στο πλαίσιο των ενδοσχολικών αγώνων, των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ, και Αθλητικών Προγραμμάτων και Δράσεων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η συμμετοχή συγκεκριμένων μαθητών σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (μαθητικά συνέδρια, ημερίδες προγράμματα, διασχολικές συνεργασίες) που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας προϋποθέτει εκτός των άλλων να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Τέλος εξυπακούεται ότι σε αυτές τις δραστηριότητες και τις συμμετοχές δεν πρέπει να «προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού».

Η υπουργική απόφαση όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βρίσκεται ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου